Vekst krever nye transportløsninger

Bilkøer har blitt et dagligdags fenomen for mange på Romerike. Gjennom Lillestrøm sentrum snegler trafikken seg frem i rushtiden morgen og ettermiddag. En del av løsningen i en raskt voksende by er å forbedre veisystemet. Men det er bare en kraftig forbedring i kollektivtilbudet som kan sikre god fremkommelighet og et bærekraftig transportsystem i en fremtid der det bor dobbelt så mange innbyggere i Skedsmo som i dag.

Den fremtiden ligger mindre enn et par tiår unna, og utbygging av skinnegående kollektivtrafikk er krevende prosesser som tar lang tid. Det er grunnen til at Venstre og de øvrige partiene som utgjør flertallet i Skedsmo har lagt stor vekt på å planlegge bygging av en ny skinnegående kollektivstreng som forlenger Oslos t-bane fra Ellingsrud via Lørenskog sentrum, Ahus, Lillestrøm, Kjeller og videre inn på Grorudbanen. En slik baneløsning vil koble de største vekstområdene i Romerikes største kommuner sammen på en effektiv måte, sikre et raskt og moderne kollektivtilbud til store arbeidsplasser og studieplasser, og åpne et vell av nye transportmuligheter for innbyggere fra hele Romerike og Groruddalen gjennom et østlig knutepunkt for overgang mellom jernbane og t-bane ved Lillestrøm stasjon.

Ferdigstillelsen av en slik bane ligger mange år frem i tid, men nettopp derfor er det viktig at vi starter planleggingen allerede nå. I 2030 er det for sent å snakke om hvilke løsninger vi burde ha bygget mens vi hadde sjansen. Samtidig må vi løse de trafikale problemene på kort og mellomlang sikt, og vi må sikre at et stadig voksende Lillestrøm ikke kveles av saktegående gjennomgangstrafikk som hindrer trafikken som skal til sentrum.

Nettopp derfor er det satt i gang utredning av tiltak som skal forbedre kollektivtilbudet også på kort sikt, blant annet gjennom bedre fremkommelighet for buss gjennom Lillestrøm mot Kjeller og raskere og mer effektiv bussbefordring fra Skedsmokorset. Erfaringene fra Ruters forbedring av kollektivtilbudet i aksen mellom Lillestrøm og Kjeller, viser at folk ønsker å reise kollektivt bare tilbudet blir godt nok. Men fortsatt står bussene i samme kø som bilene, og en dedikert kollektivtrasé gjennom byen vil gjøre busstilbudet enda mer attraktivt.

Samtidig er det behov for å gjøre endringer i veisystemet slik at vi får en mer effektiv trafikkavvikling inn mot hovedveiene, og i størst mulig grad skjermer sentrum for gjennomgangstrafikk. En ny vei- og gatebruksplan for hele Lillestrøm-Strømmen-Kjeller-triangelet skal blant annet se på mulighetene for et nytt ringsystem.

Den sterke folkeveksten i Skedsmo og ellers på Romerike krever nye og bedre veier. Men det store løftet for økt fremkommelighet og en bedre trafikkhverdag for folk flest, kommer bare gjennom å etablere helt nye transportløsninger som gjør at biltrafikken ikke øker selv om folketallet gjør det. Vi må ta tak i de umiddelbare utfordringene vi står overfor, men klattvise forbedringer som løser dagens problemer er ikke nødvendigvis de beste løsningene for fremtiden. Derfor må vi ha to tanker i hodet på en gang: Vi må bedre dagens trafikksituasjon gjennom å forbedre busstilbudet og bygge nye veier, og vi må jobbe frem nye transportløsninger som skal sikre god fremkommelighet og et bærekraftig transportsystem for fremtiden.

Dette innlegget sto på trykk i Romerikes Blad 22. august 2013.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits