Tre grep for bærekraftig vekst


Romerike vokser raskt. I fjor var veksten på 5.000, og i 2030 er vi kanskje 100.000 flere romerikinger enn i dag. Veksten gir muligheter, men stiller oss også overfor noen grunnleggende utfordringer.

Tradisjonell boligbygging på Romerike er å spre eneboliger utover jorder og skogholt. Fortsetter vi slik, får vi mer bilbasert vekst ved allerede overfylte romeriksveier, og vil samtidig miste viktige deler av kulturlandskapet og noe av landets beste matjord. Det er ikke bærekraftig.

Skal vi lykkes med å ta imot veksten på en bærekraftig måte der vi sikrer god fremkommelighet og tar vare på de flotte friluftsområdene og store, sammenhengende åkrene som karakteriserer romerikslandskapet, må vi styre veksten inn mot de to romeriksbyene og langs skinnegående kollektivtrafikk.

Det betyr tre ting:
1. Vi må bygge tettere og høyere i byer og nær jernbaneknutepunkter.
2. Vi må si nei til nye utbygginger på jorder og i skogkanten.
3. Vi må bygge ut den skinnegående infrastrukturen.

Det første punktet innebærer sterk vekst noen få steder. For at det skal bli en god vekst, trengs  politisk lederskap som sørger for grønne lunger og trivelige byrom, at det er enkelt og trygt å bevege seg for gående og syklende, at gjennomgangstrafikken legges utenom sentrumsområdene, at kollektivtrafikken fremstår som et attraktivt alternativ og at det skapes gode arbeidsplasser nær der folk bor.

Det andre punktet innebærer å si nei til jordeiere og utbyggere som ønsker å bygge boliger utenfor vekstområdene. Vi verken bør eller trenger å bygge ned jordene eller inn i Marka og bynære skogholt.
 
Det tredje punktet innebærer nye spor og kryssingsspor som øker kapasiteten og hastigheten på jernbanen, men ikke minst: en helt ny skinnegående kollektivstreng som knytter Romerike til t-banen og gjør Lillestrøm til et østlig knutepunkt for overgang mellom jernbane og t-bane.

I jernbanen har Romerike allerede en suveren transportkorridor fra Lillestrøm inn mot sentrum av hovedstaden, men veldig mange av arbeidsreisene, skolereisene og fritidsreisene går ikke mellom Oslo sentrum og Romerike. De går mellom de små og store sentraene lokalt, og mellom Romerike og Oslos østlige bydeler.

En forlengelse av de to østlige t-banelinjene slik at de møtes i Lillestrøm, vil revolusjonere måten vi reiser på. Da vil den skinnegående kollektivtrafikken gå fra å være enkeltstående linjer som betjener stasjoner inn og ut av Oslo sentrum, til å bli et finmasket nett som gjør det enkelt å reise raskt og effektivt på kryss og tvers. Sammenkoblingen av t-bane og jernbane i Lillestrøm vil åpne et vell av nye transportmuligheter for Romerike og  hovedstadsregionen som helhet, enten du reiser fra Furuset til Gardermoen, fra Sørumsand til Ahus, fra Asker til Kjeller osv.

Disse tre hovedgrepene er avgjørende for om vi skal lykkes med en bærekraftig vekst på Romerike. Det vil kreve vanskelige politiske beslutninger og store samferdselsinvesteringer. Men alternativet er en fremtid med mer kø, lengre reisetid, mer forurensning, færre friluftsområder, dårligere bokvalitet og mindre lønnsomhet for næringslivet. Veksten gjør Romerike til mulighetenes region, men nøkkelen til virkelig suksess ligger i om vi klarer å gjøre veksten bærekraftig.

Dette innlegget sto på trykk i Romerikes Blad 4. april 2013.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits