Høye røster, lettvinte løsninger

I media har Folkets Røst gjentatte ganger tatt til orde for å styrke eldreomsorgen i Skedsmo kommune og etterlyst klarere prioriteringer. Det står i sterk konstrast til deres stemmegivning i kommunestyret. I kommunestyresalen har Folkets Røst verken bidratt til å styrke eldreomsorgen eller vist vilje til å synliggjøre noe alternativ.

Den 9. mai vedtok kommunestyret en strategi for helse-og omsorgstjenestene og en styrking av hjemmesykepleien og sykehjemstjenesten, mot Folkets Røst sine to stemmer. Folkets Røst fremmet heller ikke noe eget forslag som alternativ til det som ble vedtatt. 

I det påfølgende kommunestyremøtet, den 6. juni, fulgte Folkets Røst opp med å foreslå en rekke omfattende tiltak i forbindelse med behandlingen av budsjettrundskrivet for det kommende året. Dette ble i korte trekk nylig gjengitt av gruppeleder Bjørn Ødegaard og partileder Henrik Syvertsen i et leserinnlegg i RB.

Første punkt i forslaget er å innføre total ansettelsstopp i Skedsmo kommune. Det innebærer at når en ansatt slutter, så skal det ikke ansettes noen ny. Om sykepleieren slutter, blir stillingen stående ubesatt. Om legen slutter, blir det en lege mindre. Ved ansettelsesstopp er det tilfeldighetene som styrer hvor nedbemanningen tas. Bare i helse-og sosialsektoren i Skedsmo kommune er det i september måned utlyst 21,5 stillinger med søknadsfrist frem t.o.m. 1. oktober. I realiteten innebærer forlaget til Folkets Røst å kutte over 20 stillinger bare i helse-og sosialsektoren hver eneste måned. Det åpenbare og uunngåelige resultatet er en dramatisk reduksjon av både kapasiteten og kvaliteten på tjenestetilbudet til innbyggerne.

I et annet punkt foreslår Folkets Røst å avvikle seniortiltak som gjør det lettere for folk å stå lengre i arbeid. For øyeblikket har kommunen 70 ansatte som er mellom 62 og 67 år og som får 100% lønn for 80% arbeid. Dette bidrar til at kommunen holder på viktig kompetanse, samtidig som det bidrar til å holde kommunens pensjonsutgifter nede. Når en gjennomsnittlig ansatt går av med pensjon fra fylte 62 år, påløper det kommunen en ekstra pensjonskostnad på 274.000 kr per år frem til ordinær pensjonsalder. Til sammenligning koster seniortiltaket som Folkets Røst vil avvikle 80.000 kr per år. Det kan fort bli et dyrt "innsparingstiltak".

Men Folkets Røst nøyer seg ikke med å avvikle seniortiltak som stimulerer til at folk står lengre i arbeid. Folkets Røst vil også avvikle muligheten for at folk kan jobbe etter fylte 67 år. I hele Skedsmo kommune er det i skrivende stund snakk om 15 personer over 67 år, som ønsker å fortsatt bidra til samfunnet og som sitter på en kompetanse som kommunen etterspør. Disse vil Folkets Røst kvitte seg med.

I sum tegner dette et bilde av et parti som verken er opptatt av eldre i arbeid eller av eldre som trenger omsorg.

Eller et parti som tyr til enkle løsninger og gjerne setter i gang dramatiske kutt uten tanke for hvordan disse kuttene faktisk vil slå ut. For i virkeligheten finnes ikke de enkle løsningene. Handlingsrom til å bygge flere institusjonsplasser på Libos finner vi ikke ved å kutte stillinger i eldreomsorgen.

I Skedsmo jobber vi hele tiden for å få mest mulig tilbake for pengene vi bruker, slik at vi kan levere best mulig tjenester til befolkningen. For vi kan alltids bli bedre. Men det er bare ved å ha et stadig fokus på forbedring og lete etter bedre og smartere måter å løse oppgavene på, at vi skaper et handlingsrom for å gjøre mer. Det er ikke like enkelt, det tar litt lengre tid, og det er vanskelig å lage tabloide utspill av. Men det er det som funker, og som gjør at Skedsmo, tross alt, er en av landets mest effektive kommuner.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits