Sammen for psykisk helse

Psykiske problemer er mer utbredt enn vi kanskje tror. Omtrent halvparten av Norges befolkning vil en eller annen gang i løpet av livet oppleve å ha psykiske vansker i større eller mindre grad. Det store flertallet blir heldigvis friske igjen. Men alle mennesker vil på en eller annen måte oppleve å bli berørt av psykiske problemer, enten ved at de selv får psykiske vansker, eller ved at noen i familien eller vennekretsen får problemer. Vi vil alle få oppleve selv, eller oppleve at noen vi er glad i, sliter med depresjon, uro, psykoser eller andre psykiske plager. Psykisk helse er derfor noe som faktisk angår alle sammen.

Ifølge Folkehelseinstituttets store levekårsundersøkelse sliter mer enn 300.000 nordmenn med psykiske problemer. 13% av befolkningen har vært sykemeldt eller trygdet på grunn av psykiske problemer det siste året, og 15% sier at de har hatt vansker med å sove i løpet av de siste tre månedene. Omtrent like mange sier at de er lite tilfreds med livet. Psykiske lidelser er blant de vanligste årsakene til sykefraværet i Norge, og koster samfunnet så mye som mellom 60-70 milliarder i tapt arbeidsfortjeneste og uføretrygd.

Arbeidsplassen er sannsynligvis den viktigste arenaen for å forebygge psykiske helseproblemer ? både fordi arbeid i seg selv kan virke forebyggende, gjennom å motvirke passivitet og bidra til økonomisk trygghet. Men arbeidsplassen er også en viktig arena for inkludering og fellesskap, for å skape mening i tilværelsen og bidra til opplevelsen av mestring.

Arbeidsplassen kan imidlertid også være en arena hvor psykiske plager oppstår eller forverres, om arbeidsmiljøet er dårlig eller om signaler om problemer ikke plukkes opp i tide. Både for den enkelte, for bedriften og for samfunnet i stort ligger nøkkelen til bedre psykisk helse og lavere sykefravær i et åpent og inkluderende arbeidsmiljø der folk trives og der folk blir sett og tatt vare på. Enkel tilrettelegging kan ofte være nok for å holde flere i arbeid. Ofte er det små, enkle tiltak som er avgjørende.

Bare det å bidra til større åpenhet og økt forståelse for psykisk helse på arbeidsplassen og i samfunnet generelt, er i seg selv en viktig faktor for å forebygge at psykiske problemer oppstår og at psykiske helseproblemer tas tak i på et tidlig stadium når de oppstår.

Fortsatt er det slik at psykiske plager for mange er tabubelagt, og det eksisterer mange fordommer rundt psykiske lidelser. Den viktigste hver enkelt av oss kan gjøre er å bygge ned disse tabuene og rive ned disse fordommene. Psykisk helse angår alle, og sammen kan vi bidra til at enkeltmennesker og samfunnet som helhet blir flinkere til å mestre psykiske vansker, både på arbeidsplassen og utenfor.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits